Foto: Thomas Tranefors, Mjällbo

HANTVERKSFESTIVAL DRÖMFABRIKEN 2023

CRAFT FESTIVAL DREAMFACTORY 2023


12-15 juli

July 12-15
FLÄCKAR & HÅL / LAPPA & LAGA


Slitningar kommer utav att älska och leva i symbios med plagget. En fläck kan bära minnet av nyplockade blåbär, medan ”helt och rent” betyder förorening. Att vårda textil och använda det som finns nära till hands är en nyckel i omställning till ett hållbart samhälle. Om inte modejättarnas okunniga ägare kan värdera de enorma resurser som går in i kläder, får vi göra själva!


Kanske tar du med dig något älskat plagg att laga? Och tyg som passar till? Kanske gör du om något fult för att se hur det blir efter orädda experiment? Du följer din lust! Vi har kunskap, metoder, lappar, tråd, lite verktyg, och kläder finns även i gratisaffären.


Festivalen präglas av samskapande. Förutom workshoparna ägnar vi oss åt kollektiva hantverkslekar. Olika spontana workshops och inbjudningar till aktivitet skrivs på en tavla på plats! Ta gärna med något ofärdigt hantverksprojekt som blivit liggande länge!


Platserna begränsas till 40!


Till workshopen på Centralen, Tranemo, lördag 15 juli, kan även andra än festivaldeltagarna köpa biljett (och är du 12-25 år, mejla Tranemo bibliotek för gratisbiljett)!


Boka här innan 7/7: JoinDreamfactory2023


Festivalplats: Mjällbo, Uddebo.

I huvudsak erbjuder vi tältplatser, så ta med tält, men även annat boende kan ordnas vid behov.


Pris för hela festivalen: 750 SEK (inklusive workshops, material, campingplats, vegan frukost + lunch, tillgång till utekök), (Mejla om du är i en situation som gör det svårt att betala denna summa, så har vi en ännu lägre summa för dig; självklart ska även du kunna delta i detta.)

Pris för endast Omställning med KRAFT: 200 SEK (inklusive fika såklart!)


Kontakt: linneamflarsson@gmail.com

Facebook/Instagram: @theotherweavingmill

Uppsamling: onsdag 12 juli, kl 10:00-12:00, i Gula huset, Uddebo. Lunch kl 12:00.

Onsdag 13:00-16:00 (Gula huset):

Dekonstruktion av plagg med konstnär Linnea Rosenqvist

En workshop som tar avstamp i Uddebos gratisaffär, fylld av främst kläder. En materialbank där vi under tidsbegränsning organiserar plaggen lekfullt utifrån olika korta uppgifter. Därefter väljs textil/plagg ut för dekonstruktion genom att trycka, klippa, sy, måla, riva och gå loss på materialet, ohämmat och/eller försiktigt.

Torsdag 10:00-13:00 (Mjällbo):

Dirty Pot ekotryck med Sofia Stawåsen Brokvist

Under denna workshop kommer vi experimentera med växter och blad hittade kring Mjällbo. Vi dekorerar älskade textiler i behov av nytt liv och lagningslappar med bladen. Tyget rullas eller viks sedan till paket och får sjuda i en gryta tillsammans med järn och växter rika på tanniner. Avslutas såklart med paketöppning!

Fredag 10:00-13:00 (Mjällbo):

Sashiko med Sara “Slöjdingenjörn” Thorn

Sara kombinerar ingenjörande med slöjdande och har hållit i många sashikokurser sedan 2013.

Hon fick upp ögonen för denna gamla broderiteknik då hon var i Japan 2010.

Under den här workshopen får du lära dig grundtekniken genom att sy en provlapp. Sedan väljer du om du vill prova att sy en lapp efter dekorativt mönster som kalkeras på tyg eller laga ett trasigt klädesplagg.

Lördag 10:00-13:00 (Centralen, Tranemo):

Omställning tillsammans med KRAFT hantverkstrio

En interaktiv föreläsning med diskussion, och workshop i textilkunskap, vårdande och hållbarhet.

Du får med dig verktyg och metoder för att implementera textil omställning i din vardag med en lust att föra kunskapen vidare till dina medmänniskor.

Du kommer att få göra en lagningsteknik under föreläsningen. Till det har vi material med oss! Du får självklart ta med dig något plagg eller tyg att göra det på också.

Kom och ta omställningen i dina egna händer!

Drömfabriken 2023 sker i samarbete med Hantverk i Uddebo, Kulturföreningen Skuggsidan, samt Centralen/Biblioteket Tranemo kommun. Tack till alla inblandade!


Tack för generöst stöd:

Kulturrådet, Tranemo kommun, Tranemo Sparbanksstiftelse och Studiefrämjandet i samverkan med Västra Götalandsregionen.

ENG


STAINS & HOLES / MENDING & PATCHING


Wear and tear comes from loving and living in symbiosis with the garment.

Caring for textiles and using what is close at hand is key to transition into a sustainable society. If the owners of the fashion giants don't value the enormous resources that go into clothes, we have to do it ourselves!


Maybe you'll bring a favorite garment to mend? And fabric to match? Maybe you redo something ugly to see how it turns out after fearless experimentation? You follow your passion! We have knowledge, methods, patches, thread, some tools, and clothes are also available in the free shop.


The festival is characterized by co-creation. In addition to the workshops, we can engage in collective craft activities if we wish. Different suggestions can be written on a board on site! Feel free to bring unfinished craft projects that have been lying around for a long time.


Places are limited to 40!


For the workshop at Centralen in Tranemo, Saturday July 15, others than the festival participants can buy a separate ticket (and if you are 12-25 years old, contact Tranemo library for a free ticket)!

Book here until 7/7: JoinDreamfactory2023


Festival site: Mjällbo, Uddebo.

We mainly offer tent pitches, so bring a tent, but other accommodation can also be arranged if needed.


Ticket fee for the whole festival: 750 SEK (workshops, camping spot, vegan breakfast+lunch, outdoor kitchen included). Get in touch if you live in a financial situation such as unemployment, or are a poor artist, so you can get a reduced price in keeping with your ability to pay.


Contact: linneamflarsson@gmail.com, +46723108828

Facebook/Instagram: @theotherweavingmillMeet up, registration: Wednesday July 12, at 10:00-12:00, in Gula huset, Uddebo.

Wednesday 13:00-16:00 (at Gula huset):

Deconstruction of garments with artist Linnea Rosenqvist

A workshop that starts in Uddebo's free shop, filled mainly with clothes. A material bank where, under time constraints, we playfully organize the garments based on various short tasks. Next, textiles/garments are selected for deconstruction by printing, cutting, sewing, painting, tearing and coming loose on the material, unrestrained and/or carefully.

Thursday 10:00-13:00:

Dirty Pot ecoprinting with Sofia Stawåsen Brokvist.

Her name is Sofia Åsktå and she is a passionate mushroom and plant dyer who loves crafts and cultivation.

During this workshop we will experiment with plants and leaves found around Mjällbo. We will decorate beloved textiles in need of new life and repair patches with the leaves. The fabric is then rolled or folded into packages and simmered in a pot together with iron and plants rich in tannins. Of course ends with a package opening!

Friday 10:00-13:00:

Sashiko with Sara "The Craft Engineer" Thorn

Craft engineer is a self-invented title where she combines engineering with crafts and has held many sashiko courses since 2013.

She discovered this ancient embroidery technique when she was in Japan in 2010.

During this workshop you will learn the basic technique by sewing a sample patch. Then you choose whether you want to try sewing a patch based on a decorative pattern that is traced onto fabric or repair a torn piece of clothing.


Saturday 10:00-13:00 (Centralen, Tranemo):

Transition together with KRAFT craft trio

An interactive lecture with discussion and workshop in textile knowledge, care and sustainability.

We want to broaden your possibilities and incorporate hope for the future.

You get tools and methods to implement textile transition in your everyday life with a desire to pass the knowledge on to your fellow human beings. You will get to do a repair technique during the lecture part. For that we have material with us! You can of course bring some garment to do it on as well.

Come and take the transition into your own hands!

Dreamfactory 2023 is realised with Craft in Uddebo as the main partner and with Culture association Skuggsidan, as well as Centralen / The public library, Tranemo Municipality. Thank you to everyone involved!


Thank you for generous support:

Kulturrådet, Tranemo kommun, Tranemo Sparbanksstiftelse, Västra Götaland Region through Studiefrämjandet Göteborg Sjuhärad.